Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

IX- XV w.- na tzw. Górze Zamkowej funkcjonuje grodzisko, a później zamek;

1065- pierwsza pisana wzmianka o grodzie dobrzyńskim w tzw. falsyfikacie mogileńskim;

1222- nadanie Dobrzynia i okolic zakonowi rycerskiemu zwanymi Braćmi Dobrzyńskimi;

1228- nadanie Braciom Dobrzyńskim całej kasztelani dobrzyńskiej, wzmianka o wsi Dobrzyń z dwoma kościołami, która razem z Kępą Wielką na Wiśle należała dotąd do biskupa płockiego; poddanie się prepozyta Braci Dobrzyńskich lennej zwierzchności arcybiskupa Moguncji;

ok.1230- lokalizacja Dobrzynia na prawie chełmińskim albo lubeckim zainicjowana przez Braci Dobrzyńskich;

1234/1235- połączenie się Braci Dobrzyńskich z Krzyżakami i krótkotrwała okupacja całej Ziemi Dobrzyńskiej;

1236- podział Ziemi Dobrzyńskiej pomiędzy synów Konrada Mazowieckiego;

1239- pierwsza wzmianka o sołtysie miasta Dobrzynia;

1240- sąd rozjemczy legata papieskiego w sporze między książętami polskimi a Krzyżakami;

1248- wśród tytułów księcia Kazimierza Kujawskiego występuje także tytuł księcia dobrzyńskiego;

1252-pierwsza wzmianka o kasztelanie dobrzyńskim oraz o komorze celnej w Dobrzyniu;

1274-najazd Litwinów na miasto;

1278-kolejny najazd Litwinów;

1279- prawdopodobna fundacja późniejszego kościoła i klasztoru franciszkańskiego w Dobrzyniu;

1286 i 1287-najazd Litwinów na miasto;

ok. 1287 -wyodrębnienie samodzielnego księstwa dobrzyńskiego;

użycie po raz pierwszy tytułu księcia dobrzyńskiego przez Siemowita;

-najazd Litwinów;

przed 1316- zmiana nazwy sołtysa miasta na wójta;

1316- pierwsza wzmianka o archidiakonie dobrzyńskim; prawdopodobne sprowadzenie do Dobrzynia zakonu franciszkanów i założenie szkoły przyklasztornej;

14.09.1323-najazd Litwinów, poważne zniszczenie miasta;

1329- obrona zamku dobrzyńskiego przez starostę Pawła ze Spicymierza;

1329-1343-najazd czeski i ponowne zajęcie Dobrzynia przez Krzyżaków, osadzenie komtura w mieście; utrata praw miejskich;

przez 1390- powtórna lokacja miasta Dobrzynia na prawie chełmińskim;

1390- nadanie miastu przywileju;

1391-1405-miasto z całą Ziemią Dobrzyńską zostało oddane w zastaw Krzyżakom przez księcia Władysława Opolczyka;

początek XV w. na półlegendarna Nawojka pochodząca z Dobrzynia pierwszą kobietą studentką;

20.08.1409- obrona zamku dobrzyńskiego przez wójta Jakuba Chełmickiego z Płomian przed Krzyżakami;

1409-1411-Dobrzyń ponownie zajęty przez Krzyżaków;

1425-nadanie miastu przywileju;

1431-najazd Krzyżaków;

1434-pierwszy znany sejmik szlachecki Ziemi Dobrzyńskiej odbyty w Dobrzyniu;

1455- nadanie miastu przywileju;

XV- i XVI w. Okres rozkwitu gospodarczego dzięki handlowi zbożem z Gdańskiem;

1519-król Zygmunt Stary potwierdza używanie przez Dobrzyń prawa chełmińskiego i nadaje nowe przywileje;

1580-król Stefan Batory nadaje miastu przywileje;*

1587- król Zygmunt III Waza nadaje kolejne przywileje;

04.10.1635-konsekracja kościoła klasztornego;

1656-zniszczenie miasta przy współudziale miejscowych Żydów przez wojska szwedzkie;

1717-utworzono starostwo niegrodowe z siedzibą w Dobrzyniu;

05.12.1731-król August II nadał statut dla cechu szewców dobrzyńskich;

15.04.1767- ostatecznie spłonął kościół farny w Dobrzyniu;przeniesienie parafii do mieszczańskiego kościoła szpitalniczego na przedmieściu płockim;

1793-po drugim rozbiorze miasto w granicach zaboru pruskiego;

1797- likwidacja powiatu dobrzyńskiego;

1805-przeniesienie parafii do kościoła klasztornego oo. Franciszkanów; parafia prowadzona przez gwardianów tutejszego konwentu; założenie poza miastem nowego cmentarza katolickiego, z wyodrębnionym placem dla ewangelików;

1807-1815- w granicach Księstwa Warszawskiego;

1815-1915-w ramach Królestwa Kongresowego, a później Kraju Nadwiślańskiego pod zaborem rosyjskim;

od 1848-istnieje połączenie parostatkiem z Płockiem i Włocławkiem;

1864-represje po powstaniu styczniowym, kasacja klasztoru franciszkańskiego i wywiezienie zakonników; parafia prowadzona przez księży diecezjalnych;

1870-miasto przyjęło na własność od skarbu państwa przeprawę przez Wisłę do Dobiegniewa;

1888-wybudowanie kaplicy cmentarnej;

1892-pożar kościoła parafialnego;

XIX/XX w.- w mieście funkcjonował browar, fabryka octu, cegielnia i kopalnia węgla brunatnego , tzw. lignitu;

01.06.1902-ponowna konsekracja kościoła parafialnego;

1910-z inicjatywy ks. Leonarda Lipki założono Ochotniczą Straż Ogniową (Pożarową)

1911- powołano działającą przy OSP orkiestrę;

do 1914- rok u funkcjonował rozsławiona fabryka organów organmistrza Dominika Biernackiego;

1915-1918-pod okupacją niemiecką;

-odzyskanie niepodległości;

1923- kursowały do Włocławka autobusy prywatnej linii;

1939-1945-okupacja hitlerowska; wysiedlenie Żydów, modernizacja i rozbudowa miasta według nowych założeń;

22.01.1945-wyzwolenie Dobrzynia przez wojska radzieckie;

1948-przeniesiono szkołę podstawową do budynku żandarmerii niemieckiej, a w części byłego klasztoru zorganizowano przedszkole;

1949-utworzono pierwszą bibliotekę publiczną;

do 1954- Dobrzyń był samodzielną gminą miejską;

1954- Dobrzyń gromadą miejską;

1960- z kilku mniejszych zlikwidowanych gromad wiejskich utworzono gromadę wiejską Dobrzyń nad Wisłą z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą- w skład której wchodziły tereny  otaczające miasto.Obok tejże gromady równolegle funkcjonowała  druga jednostka terytorialna-Miasto Dobrzyń nad Wisłą z Miejską Radą Narodową, której siedziba również znajdowała się w Dobrzyniu nad Wisłą. Sytuacja w której istniały dwie oddzielne jednostki terytorialne, mające tą samą siedzibę-Dobrzyń nad Wisłą trwała do końca 1972 roku;

1964-w nowo wybudowanym społecznie obiekcie otwarto istniejące kilka lat liceum ogólnokształcące, następnie przeniesiono tam szkołę podstawową, miejsce które zajął Zespół Szkół Rolniczych;

1965-obchody 900- lecia Dobrzynia;

1969-Dobrzyń nad Wisłą zostaje uszczuplony terytorialnie o 700,80 ha. Tereny zabrane miastu zostały przyłączone do poszczególnych sąsiednich miejscowości w przyległej Gromadzie Wiejskiej. Była to największa od I poł. XVIII wieku ingerencja w historyczny obszar miasta Dobrzyń nad Wisłą;

1973-utworzono jednostkę administracyjną; Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą;

1977-rozbudowa miasta w kierunku północnym, tzw. Działki;

1995-Klub Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej PTTK ustanowił nagrodę im. Adama Adamandego Kochańskiego;

*Przywileje miejskie nadawane były przez panujących książąt i królów i bywały dla miast ważnym monopolem, wpływającym korzystnie na ich rozwój.