Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Załącznik do Zarządzenia OiSO.0050.34.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE

Zawiadamia się, że podczas najbliższych zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w okresie od 2 września do 30 października 2022 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w oparciu o przepisy § 2 załącznika do uchwały nr XV/88/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1914) w związku z art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079).

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców w zakresie potrzeby zmiany statutów sołectw Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą odnośnie określenia kadencji sołtysa i rady sołeckiej na 5 lat.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie uzyskania ustnej odpowiedzi od uczestników zebrania wiejskiego w poszczególnych sołectwach Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na pytanie:

„Czy jesteś za zmianą kadencji sołtysa i rady sołeckiej z 4 lat na 5 lat?”.

 

Piotr Wiśniewski
Burmistrz Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą