Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informujemy, iż w dniu 22.09.2022 r. uruchomiono nową wersję serwisu internetowego Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą pod adresem www.dobrzyn.pl Wszystkie informacje, do dnia 22.09.2022 r. włącznie, zgromadzone w poprzedniej wersji serwisu pozostaną niezmienione i dostępne pod adresem www.archiwum.dobrzyn.pl

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 1005 i 1079 ), zwołuję pięćdziesiątą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 27 września 2022 roku o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

 1. Otwarcie L sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad L sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 6. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2022 rok;
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2022-2040;
  3) nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 135/23 położonej w obrębie geodezyjnym Lenie Wielkie, gm. Dobrzyń nad Wisłą.;
  4) zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Chalin na lata 2022-2028.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad L sesji Rady Miejskiej.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

20 września ostatnia transza czternastek trafiła do emerytów i rencistów. Dodatkowe świadczenie tego dnia otrzymało 1,3 mln osób na łączną kwotę 1,5 mld złotych.

Każdy uprawniony emeryt i rencista otrzymał już czternastą emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Trzy czwarte uprawnionych otrzymało świadczenie w pełnej wysokości, czyli 1217,98 zł na rękę. W sumie czternastkę w tym roku otrzymało ponad 7,2 mln klientów ZUS, a wydatkowana na ten cel kwota wyniosła 8,7 mld zł. W województwie kujawsko-pomorskim dodatkowe świadczenie otrzymało 405,7 tys. emerytów i rencistów na kwotę ponad 498 mln zł – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Prawo do czternastki mają osoby, które na 24 sierpnia 2022 r. pobierały jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne. Pełną kwotę – 1338,44 zł brutto otrzymali emeryci i renciści, których świadczenie główne nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymali czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Świadczenie nie zostało jednak przyznane, jeśli kwota czternastej emerytury była niższa niż 50 zł. To oznacza, że czternastki nie otrzymały osoby, których emerytura czy renta jest wyższa od kwoty 4188,44 zł brutto.

Czternastki nie otrzymały także osoby, których wypłata świadczenia głównego była zawieszona na dzień 24 sierpnia, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymają dopiero  z chwilą wznowienia wypłaty świadczenia.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Począwszy od 2 października 2022 roku w Dobrzyniu nad Wisłą, a dokładnie na terenie Góry Zamkowej, prowadzone będą interdyscyplinarne, nieinwazyjne badania archeologiczne, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod stosowanych w archeologii XXI wieku. Badania te, na które uzyskano dofinansowanie ze środków Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu,  realizowane będą przez Fundację Vetustas. Przestrzeń Pogranicza z Brodnicy, pod kierunkiem dr Jadwigi Lewandowskiej.

Przeprowadzone zostaną kwerenda historyczna, muzealna, badania powierzchniowe, badania metodami nieinwazyjnymi, analiza geomorfologiczna oraz wizja lokalna. Uzyskane w wyniku badań dane uzupełnione zostaną informacjami o terenie z systemu ISOK (LIDAR) i przetworzeń fotogrametrycznych z powietrza oraz mapami współczesnymi i historycznymi.

Prace archeologiczne wynikają z  faktu, iż na wzgórzu, znajdował się w średniowieczu jeden z najciekawszych na ziemi dobrzyńskiej obiektów obronnych. Dziś niszczony przez czas i przyrodę, czeka na ochronę i odsłonięcie tajemnic ukrytych od wieków w ziemi. Forma grodziska jest spektakularna, szczęśliwie objęta ochroną prawną. Obiekt jest bowiem wpisany do  rejestru zabytków pod numerem 178/53/C. Był badany przez Jana Grześkowiaka w latach 1969-1976. Materiał z tych prac nie został opracowany, a dokumentacja zaginęła! Gród ten wymieniony został już w tzw. falsyfikacie mogileńskim, z 1065 roku jako Dobrin, a współcześnie miejsce to zwane jest „Górą Zamkową”. W 1228 roku Konrad Mazowiecki osadził tam zakon rycerski, zwany Braćmi Dobrzyńskimi. To tam biło serce ziemi dobrzyńskiej. Gród ten ze względu na swoją rangę i położenie był wielokrotnie niszczony, a spalenie przez Krzyżaków w 1409 roku przyniosło chyba ostateczne opuszczenie tego założenia obronnego. Chyba?... Wciąż wiele pytań o przeszłość tego miejsca pozostaję bez odpowiedzi. Jak widzimy potencjał badawczy i poznawczy, tak dla archeologów, historyków, mieszkańców miasta oraz całego mikroregionu jest imponujący i wciąż mało zbadany.

Wracamy do badań i inwentaryzacji zamku/grodziska w Dobrzyniu nad Wisłą. Zaplanowane badania służyć będą rozpoznaniu i dokumentacji tego ważnego stanowiska archeologicznego, a w dalszej perspektywie w celu poprawy i racjonalizacji stanu jego ochrony. Wyniki tych prac służyć będą dodatkowo w tworzeniu programów opieki nad zabytkami, a przede wszystkim staną się materiałem ilustracyjnym do promocji tego pomnika przeszłości, ważnego nie tylko dla miasta, ale i całej ziemi dobrzyńskiej. W związku z tym zapraszamy serdecznie na Górę Zamkową w dniu 2 października (od 12.00 do 14.00), aby uzyskać więcej szczegółowych informacji o zakresie prowadzonych prac, bezpośrednio od osób, które te badania będą przeprowadzać.

fot.M.Bogacki