Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 1005 i 1079 ), zwołuję pięćdziesiątą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 27 września 2022 roku o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

 1. Otwarcie L sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad L sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 6. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2022 rok;
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2022-2040;
  3) nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 135/23 położonej w obrębie geodezyjnym Lenie Wielkie, gm. Dobrzyń nad Wisłą.;
  4) zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Chalin na lata 2022-2028.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad L sesji Rady Miejskiej.