Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079), zwołuję czterdziestą siódmą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 26 lipca 2022 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1

 1. Otwarcie XLVII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XLVII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2022 rok;
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2022-2040;
  3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórym nauczycielom zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć;
  4) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobrzyń nad Wisłą na rok szkolny 2022/2023;
  5) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
  6) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Lipnie wraz z odpowiedzią na skargę;
  7) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2022-2028;
  8) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2022-2026.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zakończenie obrad XLVII sesji Rady Miejskiej.